Yummy Appetizers เครื่องดื่มก่อนอาหารกับอาหารเรียกน้ำย่อย ตอนที่ 1

ประวัติศาสตร์ชวนวิงเวียนของเครื่องดื่มก่อนอาหาร

Yummy Appetizers เครื่องดื่มก่อนอาหารกับอาหารเรียกน้ำย่อย ตอนที่ 1

เครื่องดื่มก่อนอาหาร (aperitif) มาจากคําในภาษาฝรั่งเศสที่ใช้เรียกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สําหรับกระตุ้นความอยากอาหาร มีที่มาจากคํากริยาภาษาละติน aperire แปลว่า “เปิด” เดิมเป็นวิธีรักษาโรคตามทฤษฎีฮิวเมอริสม์ (humourism) ซึ่งเป็นกระแสนิยมในวงการแพทย์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 19 Continue reading Yummy Appetizers เครื่องดื่มก่อนอาหารกับอาหารเรียกน้ำย่อย ตอนที่ 1