Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

การเดินทางครั้งที่ 2 ของเรือบีเกิลครั้งนั้น จากที่ตั้งกําหนดการณ์เอาไว้เดิม 3 ปี ในที่สุดก็เลื่อนออกไปอีกเป็นเวลานานถึง 5 ปี โดยเริ่มต้นออกจากอังกฤษในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1831 และกลับอังกฤษอีกครั้งในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1836 แต่การเดินทางสํารวจโลกครั้งนี้ของดาร์วินไม่เพียงแต่เปลี่ยนโชคชะตาของเขาให้กลายเป็นนักชีววิทยาผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ยังทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อความเชื่อในเรื่องของจุดกําเนิดและการวิวัฒนาการของสรรพชีวิตทั้งมวลที่เคยเชื่อกันมาแต่เก่าก่อนอีกด้วย Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3